สวท.ลำปาง FM97MHz , AM1134KHz

ข้อมูลสถานี => เกี่ยวกับสถานี => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 11 มกราคม 2011, 09:57:13 AMหัวข้อ: เกี่ยวกับ สวท.ลำปาง
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 11 มกราคม 2011, 09:57:13 AM
เกี่ยวกับ สวท.ลำปาง

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/cutout.jpg)  

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/home.jpg)            
          
วิสัยทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง  
เป็นผู้นำในการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ ความบันเทิงที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/vision.jpg)  
  
พันธกิจ
เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องทันเหตุการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมลำปางโดยรวม
และประสานงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานรัฐ
และประชาชนจังหวัดลำปาง

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/vision1.jpg)  
              
ภารกิจหน้าที่
1. เป็นศูนย์กลางนำข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้สู่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
2. ให้ความรู้ส่งเสริมให้ประชาชน มีความเข้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝัง ค่านิยมที่ดีงาม จริยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ก้าวทันสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
4. ประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนตามโครงการต่างๆของรัฐบาล
      
ผลการดำเนินงาน
สวท.ลำปางมีเขตให้บริการในการส่งกระจายเสียง ในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 13 อำเภอ
ของจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถรับฟังได้ ประกอบด้วย
จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่บางส่วน และในปัจจุบัน สวท.ลำปาง  
ได้รับงบประมาณในการติดตั้งเครื่องส่งใหม่ ในระบบ AM. ความถี่1134 KHz
กำลังส่ง 10 KW. เพื่อออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง
ในระบบ FM. ความถี่ 97 MHz สวท. ลำปาง ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องส่ง
ขนาดกำลังส่ง 2 KW. โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่ต้นปี 2552 เป็นต้นมา
ครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง
การส่งกระจายเสียง สวท.ลำปาง ได้มีการส่งกระจายเสียงในระบบ FM.ความถี่ 97 MHz
และในระบบ AM. 1134 KHz วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่ เวลา 05.00-24.00น.
เป็นประจำทุกวัน

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/roomfm.jpg)
ห้องส่ง FM 97 MHz

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/roomam.jpg)
ห้องส่ง AM 1134 KHz

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/txfm.jpg)
เครื่องส่ง FM 97 MHz

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/txam.jpg)  
เครืองส่ง AM 1134 KHz  

(http://lampang.prdnorth.in.th/img/tow.jpg)    

สัดส่วนการส่งกระจายเสียง
1.รายการข่าวสาร ร้อยละ 42.98  
2.รายการสาระประโยชน์ ร้อยละ 35.96  
3.รายการบันเทิง ร้อยละ 21.06
(http://lampang.prdnorth.in.th/img/grap.gif)    
สวท. ลำปาง ได้ดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย

โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
โครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล
โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

นอกจากนี้ยังมีโครงการประชาสัมพันธ์ ในงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ตามโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งให้กับประชาชนอีกด้วย    
โดยมีการผลิตกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการผลิตรายการวิทยุ ข่าว รายงานข่าวพิเศษ
สปอต สารคดี ตลอดจนสื่อพื้นบ้าน ให้ประชาชนได้รับทราบ
ในรูปแบบที่มีหลากหลายกิจกรรม ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น